Yhdistyksen säännöt

TAKAKIRVEEN OMAKOTIYHDISTYS RY                                
SÄÄNNÖT

 

Yhdistysrekisterinumero 103.849                              

Voimassa olevat säännöt: 06.05.2021 alkaen

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Takakirveen Omakotiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Turku.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä sosiaalisia,yhteiskunnallisia ja sivistyksellisiä etuja sekä asuinalueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Tässä tarkoituksessa yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia,retkiä ym. saman tapaista toimintaa sekä auttaa jäseniään neuvoillaja lausunnoilla, tekemällä anomuksia ja muilla saman tapaisilla toimilla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, järjestää juhlia, arpajaisia, myyjäisiä ym. sellaisia tilaisuuksia sekä rahankeräyksiä hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan.Yhdistyksessä voi toimia myös jaostoja.

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen alueella pientalossa asuva, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunuttai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 10 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi. Näistä jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensimmäisenä vuotena arvan, sittemmin vuoron mukaan.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Syys- ja kevätkokous voidaan yhdistää hallituksen päätöksellä poikkeusoloissa tai erityisen painavista syistä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Mikäli hallitus katsoo tarpeelliseksi, varsinaisiin kokouksiin on mahdollisuus osallistua etänä kulloinkin turvalliseksi todetuilla tekniikoilla tai niiden yhdistelmillä.

Äänestyksissä on tunnistettava äänestäjä jäsenrekisteriin ilmoitetulla puhelinnumerolla tai muulla vastaavalla hallituksen valitsemalla tunnistusmenetelmällä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajanääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitetulla paperisella tiedotteella tai kirjeellä, sähköpostilla tai muulla hallituksen hyväksymällä digitaalisella alustalla, jonka jäsen on ilmoittanut yhteydenottoa varten jäsenrekisteriin.

Kokouksista tiedotetaan myös yhdistyksen ylläpitämissä omissa digitaalisissa verkkopalveluissa ja ryhmissä.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkstajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Mikäli kevät- ja syyskokous yhdistetään ja pidetään vain yksi varsinainen kokous, siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavallekalenterivuodelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistetty kokous pidetään maalis-toukokuussa tai loka-marraskuussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen yhdistettyyn kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitäkirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.